Δημόσια Διαβούλευση για Νέα Οδηγία για την Ασφάλεια των Αυτοκινητοδρόμων & Σηράγγων
Δημόσια Διαβούλευση για Νέα Οδηγία για την Ασφάλεια των Αυτοκινητοδρόμων & Σηράγγων
Αξιολόγηση αντικτύπου σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 2008/96 / ΕC για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και της οδηγίας 2004/54 / ΕC σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.
 
Στόχος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές είναι η προώθηση μιας κινητικότητας που να είναι αποτελεσματική, ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον. Το 2016, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της ΕΕ 25.000 άνθρωποι. Αν και ο αριθμός αυτό αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν (56.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στην ΕΕ το 2000), ο στόχος είναι οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί στους δρόμους να συνεχίσουν να μειώνονται.
 
Στο πλαίσιο της προσέγγισης των ασφαλών συστημάτων (Safe System Αpproach) οι ασφαλείς δρόμοι, σε συνδυασμό με τα ασφαλή οχήματα και τους καλά καταρτισμένους οδηγούς, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι καλά σχεδιασμένοι και κατάλληλα συντηρημένοι δρόμοι μπορούν να μειώσουν τις πιθανότητες και τη σοβαρότητα των τροχαίων δυστυχημάτων.
 
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια των υποδομών όπως: ο σχεδιασμός του δρόμου, η ορατότητα και η αναγνωσιμότητα των οδικών σημάνσεων (τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις κάμερες και τους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού), η χρήση κατάλληλου οδικού εξοπλισμού -όπως προστατευτικές ράγες και μαξιλάρια συγκρούσεων- και άλλες βελτιώσεις της ασφάλειας στις υπάρχουσες υποδομές.
 
Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών αποτελείται από δύο οδηγίες: την οδηγία 2008/96 / ΕC για τη διαχείριση των υποδομών (Οδηγία για τις οδικές  υποδομές) και την οδηγία 2004/54 / ΕC σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες στο διευρωπαϊκό δίκτυο Οδικού δικτύου (Οδηγία για τις σήραγγες).
 
Η τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει τους δρόμους και τις σήραγγες στο πλαίσιο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T), το οποίο είναι ένα δίκτυο κύριων ευρωπαϊκών οδών -κυρίως αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών (Map of the TEN-T network).
 
Η υφιστάμενη Οδηγία για τις Οδικές Υποδομές καθορίζει γενικές κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές για όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της λειτουργίας των οδικών υποδομών, χωρίς να επιβάλλουν στα κράτη μέλη ειδικά τεχνικά πρότυπα ή τεχνικά μέτρα. Τα βασικά μέσα διαχείρισης που καθορίζονται στην Οδηγία είναι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια (στρατηγική ανάλυση στο στάδιο του σχεδιασμού), οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας (από το σχεδιασμό έως την έγκαιρη λειτουργία), η διαχείριση της ασφάλειας των οδικών δικτύων (τακτικές αξιολογήσεις ασφάλειας και παρακολούθηση σε χώρους υψηλού κινδύνου ατυχήματος) και επιθεωρήσεις ασφαλείας (περιοδικοί έλεγχοι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες).
 
Η Οδηγία για τις Σήραγγες έχει ως στόχο να αποτρέψει την εμφάνιση πυρκαγιών και ατυχημάτων σε σήραγγες και να παράσχει βελτιωμένη προστασία στους χρήστες οδικών σηράγγων σε περίπτωση δυστυχημάτων. Η οδηγία ορίζει τις οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να παρέχεται ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας σε οδικές σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων που αποτελούν τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.
 
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των δύο οδηγιών αξιολογήθηκαν σε δύο χωριστές ex post αξιολογήσεις που ολοκληρώθηκαν το 2015. Οι μελέτες αξιολόγησης ανέφεραν επίσης ότι υπήρχαν τομείς για ενδεχόμενες βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας των οδικών υποδομών.
 
Περίοδος διαβούλευσης
Η διαβούλευση αυτή θα διαρκέσει 12 εβδομάδες. Τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017.
 
Σε ποιους απευθύνεται
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή.
 
Δομή του ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
  1. Πληροφορίες για τον συμμετέχοντα
  2. Ερωτηματολόγιο
Το πρώτο τμήμα είναι υποχρεωτικό για όλους τους ερωτηθέντες, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τον συμμετέχοντα και ζητώντας το δικαίωμα δημοσίευσης των πληροφοριών.
Το δεύτερο τμήμα αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών από ένα ευρύ κοινό σχετικά με τη γενική λειτουργία των Οδηγιών και την ανάγκη συνέχισης της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό.
Για να μεταβείτε στο ερωτηματολόγιο κάντε κλικ εδώ
 
Χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο
  • Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά.
  • Οι συνεισφορές μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
  • Μπορείτε να παραλείψετε ερωτήσεις που δεν αισθάνεστε άνετα να απαντήσετε. Ωστόσο, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις με αστερίσκο είναι υποχρεωτικές. Μπορείτε επίσης να διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή και να συνεχίσετε αργότερα. Μόλις υποβάλετε τις απαντήσεις σας, θα μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου σας
Πλαίσιο και στόχος της διαβούλευσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων με σκοπό την ενδεχόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών και για την ασφάλεια των οδικών σηράγγων. Αυτή η ηλεκτρονική διαβούλευση είναι οργανωμένη ώστε να επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά, ως μέρος της διαδικασίας εκτίμησης αντικτύπου.
Οι ενδιαφερόμενοι  φορείς με εξειδικευμένες γνώσεις ή άμεσους επαγγελματικούς δεσμούς με το θέμα καλούνται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης να μεταφορτώσουν σχετικό υλικό εμπειρογνωμοσύνης ή να τα στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση MOVE-Road-Infrastructure-Safety@ec.europa.eu
Όλες αυτές οι συνεισφορές θα αναλυθούν, θα αναφερθούν και θα εξεταστούν κατά την αξιολόγηση.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες :
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές οδικής ασφάλειας:  https://ec.europa.eu/transport/road_safety/
Οι δύο οδηγίες της ΕΕ (και τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της νομοθεσίας) είναι διαθέσιμες στη σελίδα https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/infrastructure
Σχετικές μελέτες ex post  αξιολόγησης:
Διαφάνεια και εμπιστευτικότητα
Σημειώστε ότι οι συνεισφορές που ελήφθησαν από αυτήν την έρευνα, μαζί με την ταυτότητα του συμμετέχοντος θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός εάν ο συμμετέχων αντιταχθεί στη δημοσίευση των προσωπικών πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή, η συνεισφορά θα δημοσιευθεί σε ανώνυμη μορφή.
Ακολουθήστε τις εξηγήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η πολιτική για την «προστασία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά όργανα» βασίζεται στον κανονισμό (ΕC) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000.
 
Σημαντική σημείωση
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια, οι οργανισμοί καλούνται να χρησιμοποιούν το Μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων για να παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τη χρηματοδότηση και τις δομές τους.
Εάν δεν έχετε εγγραφεί ακόμη στο μητρώο, μπορείτε να εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/
 
Σημείωση
Σημειώστε ότι το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί μόνο για λόγους ενημέρωσης και διαβούλευσης. Δεν έχει προσαρμοστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν πρέπει να θεωρείται αντιπροσωπευτική των απόψεων του προσωπικού της Επιτροπής. Σε καμία περίπτωση δεν προδικάζει ούτε συνιστά την ανακοίνωση οποιασδήποτε θέσης της Επιτροπής σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση γίνεται.
 
 
NEWSDESK
Το Ι.Ο.ΑΣ. στο 3ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
25/Σεπ/2023
«Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» 2023 - Γενικές Πληροφορίες
21/Σεπ/2023
Το Ι.Ο.ΑΣ. στο EKO Acropolis Rally 2023
20/Σεπ/2023
Το Ι.Ο.ΑΣ. στην 87η ΔΕΘ
20/Σεπ/2023
« επιστροφή
ΙΟΑΣ
 
τηλ. επικοινωνίας
+30 210-86.20.150
 
NEWSLETTER
Security Code *:
FOLLOW US
 
Κεντρικά γραφεία
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-86.20.150, FAX: +30.210-86.20.007, e-mail:info@ioas.gr

Κέντρο Πληροφόρησης για την οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: +30.210-32.11.051

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος
Κτίριο Διοίκησης και Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 30020 Αντίρριο

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (Προσεχώς)
Λεωφ. Μεσογείων 156, 155 10 Χολαργός (πλησίον ΚΤΕΟ Αθήνας)
© 2023 Ι.Ο.ΑΣ. All rights reserved. Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion